Ghe lớn

240,000 đ

Ghe

190,000 đ

Ghe buồm

155,000 đ

Ghe mộc

145,000 đ

Chùa Linh Mụ

1,440,000 đ

Đại nội Huế

5,000,000 đ

Phu Văn Lâu

1,140,000 đ